Datganiad hygyrchedd ar gyfer www.police.uk

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.police.uk.

Cynhelir y wefan hon gan Single Online Home. 

Rydym eisiau i bawb allu defnyddio’r wefan hon. Efallai y cewch well profiad os byddwch yn newid y gosodiadau ar eich cyfrifiadur fel eu bod yn addas ar gyfer eich anghenion. Mae’r wefan wedi cael ei hadeiladu fel y dylech allu gwneud y canlynol: 

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig neu gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. 

Mae AbilityNet yn rhoi cyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio

Problemau y gwyddom amdanynt gyda hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch.

 • Nid yw peth cynnwys ar ein gwefan ar gael oni bai bod JavaScript wedi’i alluogi, er enghraifft ffurflenni a mapiau.

Riportio problemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Os na allwch gyrchu rhywbeth sydd ei angen arnoch ar y wefan hon, dywedwch wrthym a byddwn yn gwneud yn siŵr y cewch yr hyn sydd ei angen arnoch mewn ffordd arall:

Ar-lein gan ddefnyddio ein ffurflen hygyrchedd.

Drwy e-bost: soh-accessibility@met.police.uk

Er mwyn ein helpu i ddeall y broblem mor gyflym ag y gallwn, rhowch wybod i ni:

 • beth yw cyfeiriad gwe neu deitl y dudalen y cawsoch y broblem gyda hi
 • beth yw’r broblem
 • pa gyfrifiadur a meddalwedd ydych chi’n ei ddefnyddio

Sylwer: mae’r blwch post hwn ar gyfer ymholiadau hygyrchedd yn unig. Os ydych am riportio troseddau neu ddigwyddiadau eraill, defnyddiwch ein gwasanaethau riportio trosedd ar-lein. Os oes trosedd yn cael ei chyflawni ar hyn o bryd neu os oes rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Gweithdrefn Gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon gyda sut rydym ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon ac nad ydych yn fodlon gyda sut rydym ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Comisiwn Cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Iwerddon sy’n gyfrifol orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’) yng Ngogledd Iwerddon.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Police UK wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau nad sy’n cydymffurfio a restrir isod.

 

Sut gwnaethom brofi’r wefan hon

Profwyd y wefan hon gan ddefnyddio:

 • profi awtomataidd - y ffordd gyflymaf i ganfod rhwng 20% a 50% o’r problemau posibl
 • profi ymarferol - defnyddio technoleg gynorthwyol i brofi’r wefan gan ganolbwyntio’n arbennig ar fannau sydd â phroblemau hysbys
 • profi gan ddefnyddwyr - gofyn i ddefnyddwyr sydd ag anghenion o ran hygyrchedd i brofi’r wefan, a dysgu gan eu hadborth

Rydym yn monitro ac yn profi hygyrchedd ein gwefan yn barhaus ac rydym wedi gwneud y gwaith o drwsio a gwella hygyrchedd y wefan yn rhan o’n gwaith dyddiol.

Paratoad y datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 20 Medi 2019. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 28 Ionawr 2021.

Profwyd y Single Online Home ddiwethaf ym mis Mai 2019. Cynhaliwyd y prawf gan archwiliad allanol.

Gwnaethom brofi’r gwasanaeth yn seiliedig ar allu defnyddiwr i gwblhau siwrneiau allweddol. Profwyd pob rhan o’r siwrneiau a ddewiswyd, yn cynnwys dogfennau. Dewiswyd siwrneiau ar nifer o ffactorau yn cynnwys ystadegau defnydd, asesiadau risg a phynciau.