Ffurflen

Ffurflen ar gyfer adborth ar y wefan yw hon, nid ar gyfer adborth am unrhyw beth arall.
 
Nid yw'r ffurflen hon ar gyfer riportio unrhyw ddigwyddiadau, troseddau na cheisio cymorth. Os yw rhywun mewn perygl uniongyrchol neu fod trosedd ar y gweill, ffoniwch 999.
 
Rydym yn gwerthfawrogi ichi gymryd yr amser i anfon adborth atom ar y wefan.

Mae meysydd sydd wedi’u nodi â * yn orfodol

Testun polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd

Rydym yn casglu gwybodaeth am ddefnydd y wefan er mwyn helpu i ddatblygu a gwella gwasanaethau i’r cyhoedd, ac i ddiogelu uniondeb ein systemau rhag defnyddwyr maleisus. Ar hyn o bryd mae’r wybodaeth hon yn cynnwys:

  • Gwybodaeth ystadegol a geir gan ddefnyddio Google Analytics. Ni ellir defnyddio unrhyw wybodaeth a gesglir i adnabod defnyddwyr unigol. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae hyn yn effeithio ar eich preifatrwydd ewch i Ganolfan Preifatrwydd Google Analytics. Os nad ydych eisiau anfon gwybodaeth at Google Analytics, mae ychwanegyn porwr optio allan hefyd ar gael neu gallwch ffurfweddu eich porwr er mwyn gadael i chi ddewis pa gwcis, os o gwbl, a ganiateir i gael eu creu.
  • Gwybodaeth a geir gan ein system rheoli cynnwys i archwilio beth mae pobl yn chwilio amdano, beth y maent yn dod o hyd iddo ac achlysuron lle na ddychwelir canlyniadau. Ni ellir defnyddio gwybodaeth a gesglir i adnabod defnyddwyr unigol.
  • Gwybodaeth a ddarperir gan ddefnyddwyr drwy ffurflenni ar-lein; fe’i delir yn ein canolfannau data diogel yn y DU ac fe’i cedwir yn unol â Deddf Diogelu Data 2018, Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (UE) 2016/679, a’n polisïau cadw.
  • Eich cyfeiriad IP a manylion pa borwr rydych chi’n ei ddefnyddio, yr ydym yn eu cofnodi pan fyddwch yn defnyddio ein ffurflenni ar-lein. Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon ynghyd ag unrhyw wybodaeth a roddir ar y ffurflen i helpu ymchwiliadau i gamddefnydd ein gwasanaeth, ac er mwyn atal neu ddatrys troseddau, neu i ddiogelu bywyd.
  • Eich cyfeiriad IP, a ddefnyddir hefyd i ganfod eich lleoliad os ydych chi’n defnyddio’r nodwedd geoleoliad ar ein gwefan.  Rydym yn defnyddio hwn dim ond i ddangos cynnwys perthnasol i chi, ac nid ydym y storio nac yn rhannu hwn gydag unrhyw drydydd parti.

 

Nid ydym yn ceisio monitro ymddygiad pori defnyddwyr unigol drwy unrhyw fodd cudd.

Cwcis

Gallwch ddarllen am y cwcis rydym yn eu defnyddio, a sut cânt eu defnyddio ar y wefan hon, yma.

Ar y cyfan, sut wnaeth y wefan ddiwallu'ch anghenion?

Pa mor hawdd oedd dod o hyd i'r hyn yr oeddech yn edrych amdano?

A gymerodd fwy neu lai o amser ichi ddisgwyl dod o hyd i'r hyn yr oeddech yn edrych amdano?

Pa mor hawdd oedd hi i chi ddeall y wybodaeth ar y wefan?

Pa mor debygol yw hi y byddech chi'n argymell y wefan i rywun arall?