Gall Ad-dalu Cymunedol fod yn rhan o 'ddedfryd gymunedol' a dyma'r term a ddefnyddir i ddisgrifio gwaith a wneir gan droseddwyr yn y gymuned. Erys dedfryd y llys yn 'waith di-dâl'; sy'n cael ei osod gan y ddeddfwriaeth.

Mae 'dedfryd gymunedol' yn golygu bod y troseddwr yn cael ei oruchwylio yn y gymuned ac yn achos Gwneud Iawn â'r Gymuned mae'n rhaid iddo wneud rhwng 40 a 300 awr o waith di-dâl.

Mae'r gwaith hwn o fudd i'r gymuned - ac yn golygu bod y troseddwyr yn ad-dalu'r gymuned am eu troseddau trwy wneud gwaith anodd.

Am y rheswm hwn anogir aelodau o'r cyhoedd i enwebu prosiectau gwaith Ad-dalu Cymunedol ar gyfer troseddwyr a fydd o fudd i'r gymuned

Ynglŷn â Gwneud Iawn â'r Gymuned

Fel arfer mae troseddwyr cyflogedig yn gweithio un diwrnod llawn yr wythnos, a all gynnwys dydd Sadwrn neu ddydd Sul. Mae'n ofynnol i'r rhan fwyaf o droseddwyr di-waith weithio o leiaf 28 awr yr wythnos dros 4 diwrnod, gan adael un diwrnod i chwilio am swydd. Gall Gwneud Iawn â'r Gymuned helpu troseddwyr di-waith i ennill y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwaith cyflogedig a bwriedir i'r patrwm gwaith hwn fod fel wythnos waith arferol.

Nid yw Gwneud Iawn â'r Gymuned yn addas i droseddwyr sy'n peri risg uchel o niwed difrifol i'r cyhoedd a chaiff pob troseddwr ei asesu'n ofalus cyn cael ei anfon i leoliadau gwaith. Mae dedfrydau Gwneud Iawn â'r Gymuned yn cael eu gorfodi'n llym ac anfonir troseddwyr yn ôl i'r llys os ydynt yn absennol heb reswm da ar fwy nag un achlysur.

Yng Ngogledd Iwerddon mae cyfartaledd o 250,000 awr y flwyddyn yn cael eu gweithio gan droseddwyr sy'n cynnal Gwasanaeth Cymunedol.

Enwebu prosiect

Gall prosiectau gwaith Ad-dalu Cymunedol gynnwys:

  • cael gwared ar graffiti
  • clirio sbwriel a sbwriel o ardaloedd cyhoeddus
  • atgyweirio ac addurno adeiladau cyhoeddus fel canolfannau cymunedol
  • clirio isdyfiant o lwybrau ac ardaloedd eraill
  • gweithio ar brosiectau sydd o fudd i'r amgylchedd

Enwebu prosiect Gwneud Iawn â'r Gymuned