Dysgwch sut y gallwch chi gyfrannu at wella diogelwch y cyhoedd a’r broses cyfiawnder troseddol drwy weithio neu wirfoddoli ym maes plismona.

Gyrfaoedd

Ewch i wefan y Coleg Plismona i weld yr holl gyfleoedd sydd ar gael ym maes plismona.

Os ydych chi’n chwilio am gyfleodd gyda llu penodol, gallwch ddod o hyd i wefan y llu hwnnw gan ddefnyddio’r canfyddwr isod.

Darganfyddwr heddlu lleol

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal

Rheolaethau chwilio lleoliad

Gwirfoddoli

Y gwahanol rolau neu gyfleoedd gwirfoddoli y gallwch eu cymryd wrth blismona:

Llu o wirfoddolwyr wedi’u hyfforddi sy’n gweithio gydag, ac yn cefnogi, eu heddlu lleol yw’r Heddlu Gwirfoddol. Mae’r ‘Specials’, fel y caiff cwnstabliaid gwirfoddol eu hadnabod, yn dod o bob cefndir gwaith - maent yn athrawon, gyrwyr tacsi, cyfrifyddion ac ysgrifenyddion, neu unrhyw nifer o yrfaoedd eraill - ac maent i gyd yn gwirfoddoli i’w heddlu lleol am o leiaf bedair awr yr wythnos, gan greu cysylltiad hollbwysig rhwng yr heddlu rheolaidd (llawn amser) a’r gymuned leol.

Unwaith y bydd cwnstabliaid gwirfoddol wedi cwblhau eu hyfforddiant, mae ganddynt yr un pwerau â swyddogion rheolaidd ac maent yn gwisgo lifrai tebyg.

Gwirfoddolwyr o blith dinasyddion sy’n rhoi o’u hamser i gyflawni tasgau sy’n ategu’r dyletswyddau a wneir gan swyddogion a staff yr heddlu yw Gwirfoddolwyr Cymorth yr Heddlu. Mae hyn yn helpu i ryddhau swyddogion a staff i gyflawni dyletswyddau gweithredol allweddol.

Mae’r rolau gwirfoddoli yn amrywio o ddarparu gwasanaethau cownter blaen a gwaith gweinyddu i ddilyn i fyny ar adroddiadau troseddau a digwyddiadau gydag aelodau’r cyhoedd.

Mae’r rolau gwirfoddoli hyn yn rhoi budd sylweddol i’r Gwasanaeth Heddlu ac i gymunedau lleol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan eich llu lleol.

Mae’r Rhwydwaith Gwarchod Cymdogaeth a Chartrefi yn dwyn cymdogion ynghyd i greu cymunedau cryf a chyfeillgar lle mae troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol efallai’n llai tebygol o ddigwydd.

Mae’r Rhwydwaith yn rhoi i bobl o’r un bryd yr adnoddau sydd eu hangen arnynt i gyfarfod, dechrau cynlluniau, rhannu gwybodaeth a rhagor.

Mae dros 170,000 o gynlluniau Gwarchod Cymdogaeth a Chartrefi ledled Cymru a Lloegr.

www.ourwatch.org.uk

Elusen annibynnol sy’n cynorthwyo i ddod o hyd i droseddwyr a datrys troseddau yw Taclo’r Taclau.

Mae’n darparu rhif ffôn 24/7 y gall pobl ei ffonio’n ddienw i roi gwybodaeth am droseddau; neu gall pobl anfon gwybodaeth yn ddienw drwy wefan Taclo’r Taclau.

Cefnogir Taclo’r Taclau gan waith caled a doniau dros 500 o wirfoddolwyr.

www.crimestoppers-uk.org

Mae Bugeiliaid Stryd yn darparu ymateb rhyngenwadol gan Eglwysi i broblemau trefol, gan ymgysylltu â phobl ar y stryd er mwyn gofalu, gwrando a sgwrsio.

Arweinydd/gweinidog neu aelod Eglwys yw Gweinidog Stryd sy’n poeni am gymdeithas - yn enwedig pobl ifanc sy’n teimlo eu bod wedi eu hallgau ac wedi’u hymyleiddio - ac sy’n barod i ymgysylltu â phobl.

www.streetpastors.co.uk

Mae Angylion Stryd yn gweithio mewn trefi a dinasoedd ledled y DU ac fe’u cysylltir drwy’r Rhwydwaith Mentrau Bywyd Nos Cristnogol.

Maent yn gweithio i fynd i’r afael â rhai o’r materion sy’n ymwneud â’r economi hwyr y nos yng nghanol trefi ar nosweithiau Gwener a Sadwrn.

Nid oes yn rhaid i chi fod yn Gristion nac yn aelod o eglwys er mwyn gwirfoddoli.

www.halifaxstreetangels.org.uk

cninet.weebly.com

Mae Caplaniaid yr Heddlu yn darparu gofal i unigolion o fewn pob llu. Maent hefyd yn gofalu am y sefydliad, gan weithredu fel cyfeillion beirniadol o fewn y prosesau gwneud penderfyniadau.

Daw’r Caplaniaid o bob ffydd. Gallant fod yn wirfoddolwyr sy’n rhoi isafswm o ddwy awr yr wythnos.

www.police-chaplains.org.uk

Elusen genedlaethol sy’n rhoi cymorth am ddim a chyfrinachol i ddioddefwyr troseddau, tystion, eu teuluoedd, ffrindiau ac unrhyw un arall yr effeithir arnynt ledled Cymru a Lloegr yw Cymorth i Ddioddefwr. Mae’r elusen hefyd yn llais cenedlaethol dros ddioddefwyr a thystion ac yn ymgyrchu dros newid.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr wedi ei adeiladu ar ymroddiad ei wirfoddolwyr. Mae pedair gwaith yn fwy o wirfoddolwyr nag sydd o gyflogeion.

www.victimsupport.org.uk

www.victimsupportni.co.uk

Cynllun i gynorthwyo pobl i leihau traffig yn goryrru drwy eu cymuned yw Gwylio Cyflymder Cymunedol.

Mae’r cynllun yn galluogi gwirfoddolwyr i weithio yn eu cymuned a gyda’r heddlu i godi ymwybyddiaeth o beryglon goryrru ac i gynorthwyo i reoli’r broblem yn lleol.

Chwiliwch am eich gwefan gwylio cyflymder cymunedol leol neu cysylltwch â'ch heddlu lleol am fanylion.

Aelodau o’r cyhoedd sy’n cynnal ymweliadau cyson dirybudd i wirio safonau cadw pobl yn y ddalfa yw Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa.

Mae gan yr ymwelwyr ran hollbwysig mewn codi safonau a chynorthwyo i sicrhau triniaeth deg i rai sydd yn y ddalfa.

Mae eu hymweliadau hefyd yn helpu i wella atebolrwydd a thryloywder yr heddlu ymhlith y cymunedau a wasanaethir ganddynt.

www.icva.org.uk

Grwpiau o gynrychiolwyr cymunedol sy’n cyfarfod â’r heddlu yn rheolaidd yw Grwpiau Cynghori Annibynnol. Rhydd hyn gyfle i roi adborth i’r heddlu o’r gymuned ac i gyflwyno safbwynt y gymuned.

Cysylltwch â'ch heddlu lleol am fanylion pellach.

Mae gofyniad statudol i wneud trefniadau ym mhob ardal heddlu i gasglu barn y gymuned leol am y plismona sy’n digwydd yn yr ardal.

Bydd hyn yn galluogi aelodau o’r cyhoedd i chwarae rhan mewn datblygu polisi plismona lleol.

Cysylltwch â'ch heddlu lleol am ragor o fanylion.

Term a ddefnyddir i ddisgrifio’r miloedd o bobl ledled y DU sy’n rhoi o’u hamser i gefnogi’r heddlu yw Dinasyddion mewn Plismona.

Mae rôl Dinasyddion mewn Plismona yn hollbwysig – mae gwirfoddolwyr yn cynyddu gallu ein heddluoedd, gan ddod â sgiliau gwerthfawr ac arbenigedd i dimau’r heddlu, a chreu cysylltiadau agosach a mwy effeithiol gyda’n cymunedau.

www.citizensinpolicing.net